11:05

Straks meer over kwaliteitskader dat @igznl hanteert voor toezicht op #wlz.   http://t.co/nJI8K4XsRN

11:06

@gerdavanbeek De twitterreacties zijn interessanter dan de verhalen op het podium J Straks (hopelijk) wat meer diepgang bij workshop IGZ.

11:17

‘IGZ moet zelf ook veranderslag maken. Meer dan wij zelf van tevoren dachten.’  

11:17

Anja Jonkers, afdelingshoofd Verpleging en Verzorging bij IGZ aan het woord.  

11:18

3 puzzelstukken voor IGZ: toezicht op zorg thuis, op wlz en op pva van de minister.  

11:19

Invloed op wijze van toezicht door #wlz erg groot. #benieuwd  

11:20

Toezicht op de zorg geregeld in kwaliteitswet zorginstellingen. ‘Doeltreffend, planmatig, afgestemd op reĎle behoefte patiĎnt.’  

11:21

IGZ maakt zelf geen normen. Toetsingskaders gebaseerd op richtlijnen normen van brancheorganisaties.  

11:23

Extra taak voor IGZ: opdracht vanuit #wlz voor houden zorgplanbespreking. Besluit zorgplanbespreking nu wettelijke status.  

11:24

IGZ schrok van WLZ: Meer nadruk op kwaliteit van leven en cliĎntperspectief. Zeggenschap over eigen leven wettelijk vastgelegd.  

11:25

Grote vraag IGZ: hoe gaan we toetsen op naleven norm zorgplan / zorgplanbespreking?  

11:26

PGB-houders hebben geen recht op zorgplan en zorgplanbespreking. (Zorgaanbieder is dan niet verplicht.)  

11:27

Wetgever heeft A4 vol met kwaliteitseisen die gesteld worden aan zorgplan. Deze gelden niet voor #pgb houders.  

11:29

IGZ concludeert dat er geen gelijk speelveld is tussen zorgaanbieders die wel en zij die niet #PGB aanbieden.   

11:31

Wet waaruit zorg betaald wordt bepalend voor wijze van toezicht door IGZ.  

11:32

Het wordt er niet gemakkelijker op: #zvw stelt weer andere eisen aan zorgplan dan #wlz.  

11:33

IGZ: ‘De kwaden leiden onder de goeden. Veel PGB-aanbieders zullen zich er met een Jantje van Leien van afmaken.’ #zorgplan  

11:34

In 2014: 4527 nieuwe zorginstellingen ingestroomd. Veel niet BIG-geregistreerde zorgverleners.  

11:36

Zaalreactie: ‘Zorg in natura zo slecht, dat mensen zich genoodzaakt voelen voor pgb-zorg te kiezen.’  

11:38

Zaalreactie: ‘Mindere administratielast pgb-aanbieders graag ook voor aanbieders van zorg in natura.’  

11:40

IGZ waarschuwt: zorgaanbieders die zorg aanbieden in #wlz-pgb, #wlz-natura en #zvw krijgen te maken met 3 toetsingskaders.  

11:42

IGZ weet niet waarom wetgever verschillende kwaliteitseisen stelt aan #wlz (pgb/natura) en #zvw.  

11:44

IGZ moet aansluiten bij waarden ‘liefdevolle zorg’. Gaat ze dan liefdevol toetsen?  

11:44

Ander toezicht IGZ. Opdracht 1: risico’s verpleeghuiszorg. Opdracht 2: meer cliĎntgericht. Opdracht 3: goed bestuur.  

11:45

Zaalreactie: ‘Gaat IGZ dan weer nieuwe indicatoren maken voor Liefdevolle Zorg?’  

11:46

IGZ: minder details, niet veel nieuwe indicatoren, meer richten op kwaliteit van basale zorg.  

11:48

Speerpunten IGZ: Medicatieveiligheid, deskundigheid/kwantiteit personeel, sturen op kwaliteit/veiligheid, zorgplan.  

11:51

IGZ verbaasd over inhoud brief Van Rijn (Waardigheid en Trots, Liefdevolle Zorg): sluiten niet aan op inhoud #wlz en #zvw.  

11:52

Zaalreactie: ‘Ik kan nergens terecht met vragen over declareren van zorg.’  

11:53

Zaalreactie: ‘Ik pleit voor VOC-mentaliteit: Vertrouwen, Ontvankelijkheid en Compassie.’  

11:54

IGZ verontschuldigt zich dat zij nog weinig antwoorden heeft en nog veel vragen heeft. #eerlijk #pijnlijk  

11:55

Zaalreactie: ‘Zorgverzekeraars stellen zelf ook weer eisen aan zorgplan. Hoe gaat IGZ daarmee om?’  

11:57

IGZ: Zorgverzekeraars en zorgkantoren met eigen eisenlijstje is niet wenselijk. Geen dubbel toezicht.  

11:59

Projectleider IGZ toezicht op zorg thuis aan het woord.  

12:00

2 nieuwe projecten IGZ: de nieuwe zorg thuis, toezicht op netwerkzorg thuis. Opdracht: andere vormen van toezicht ontwikkelen.  

12:02

IGZ noemt ‘van focus op ziekte naar focus op regie’ 1 van de belangrijkste uitdagingen in de zorg.  

12:05

IGZ: Moeten we blijven toetsen op voorwaarden of gaan we kijken naar het resultaat en het proces daar naar toe?  

12:06

IGZ experimenteert met toetsing gericht op individuele zorginstelling naar toetsing van hele netwerk om patiĎnt heen.  

12:10

IGZ: ‘Moeten we nu ook eisen gaan stellen aan vrijwilligers / mantelzorgers?’  

12:10

IGZ: ‘(Net als in het verleden…) misschien naar cliĎnten toegaan en vragen wat zij van de zorg vinden.’  

12:11

IGZ: ‘Juist wanneer mantelzorgers en vrijwilligers ingezet worden goed kijken naar de risico’s.’  

12:13

IGZ wil ‘via de zorgverlener kijken naar de cliĎnt’ en noemt dit vervolgens ‘cliĎnt georiĎnteerd’. Hmm 

12:15

IGZ heeft geen toezicht op gemeente, maar wil daar wel aanbevelingen doen.  

12:16

IGZ start project Netwerkzorg met 2 regionale pilots: volwassenen met lvb, kwetsbare ouderen, psychiatrische stoornissen.  

12:17

IGZ wil weten of bestuurders ‘in control zijn’ bij zorg thuis.  

12:19

IGZ gaat ‘meelopen met wijkverpleegkundige om mee te voelen waar zij tegenaan lopen’.  

12:20

Zaalreactie: ‘Waarom zie ik IGZ pas als er iets misgegaan is?’  

12:20

Toezichtskader eigen zorg thuis eind 2015 verwacht.  

12:22

IGZ vindt 24 uur van tevoren bellen ook onaangekondigd toetsen.  

12:22

Vraag politiek aan IGZ: 100% onaangekondigd toezicht houden. Maakt het lastig om altijd juiste mensen te spreken te krijgen.  

12:24

Als IGZ niet de gemeente toetst en de gemeenteraden dat niet kunnen, wie toetst er dan? #dtv  

12:25

Met ‘in control’ bedoelt IGZ of bestuurder in de gaten heeft wat er op de werkvloer gebeurt en wat de kwaliteit van zorg is.  

12:26

Zaalreactie: ‘Raar dat toetsingskader IGZ pas eind 2015 klaar is terwijl zorgaanbieders het dit jaar al moeten doen.’  

12:28

IGZ: Er komen nog andere wetten aan! Nieuwe kwaliteitswet bijvoorbeeld. We doen wat we kunnen, maar kunnen niet sneller.  

12:29

Zaalreactie: ‘We zitten allemaal naar inspectie te kijken, maar we hebben toch zelf ook opvattingen over kwaliteit?’  

12:32

Zaalreactie: ‘Kan Inspectie zich niet beter richten op het toetsen van de interne toezichthouders?’ #stapelen  

12:33

Zaalreactie: ‘IGZ, trek je terug. Help interne toezichthouders goed toezicht te houden.’